Hiển thị 1 kết quả

Kinh thánh và tôi được chạm vào

Cuốn sách kinh thánh tôi chạm vào và được sáng tạo không phải ai cũng hiểu hãy tìm hiểu mật ngữ của ngài để sáng tạo – nhìn ở các góc độ kinh doanh hay các góc độ khác để có một mật ngữ mà Đức Chúa Trời gửi tới bạn / mật ngữ này …