Hiển thị 2 kết quả

Tư duy quản lý quỹ và giảm nhân sự

Hôm chú khách hàng xuống 7 tỷ cho quỹ jfx … Chú hỏi vp cháu có bao nhiêu người tôi trả lời chú công ty con có 8 người thôi. Chú ngạc nhiên hỏi 8 người mà vận hành đc cục tiền này của chú ư… Hic. tôi nhẩm tính rằng Quỹ quản lý 1 …

Vận hành Noloss sysstem và Hedging system cùng David Học

Trong quá trình vận hành JFX một trong những giải pháp nolosssystem 1. Hedging giằng co 2 tài khoản nhưng điểm phá vỡ là quan trọng 2. Gồng lỗ những điểm cắt lỗ lại là quan trọng 3. Gồng lời. Rời điểm SL về trạng thái hòa là điều quan trọng 4. Điểm vào lệnh …