Hiển thị 1 kết quả

Tôi nghĩ về BTC ETH lúc này

Liệu các mốc của ETH có thể đổ về các vùng rất sâu… Sâu hơn nữa? . Trong nhóm chát loạn quá. 1.Nó chuyên btc lên san qua trời 2. Nó là ai cơ chứ 3. Sự bơm thổi và oánh tụt có tổ chức bắt đầu nó nó lại nói xấu : ” BTC …